REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.svetbot.cz. Tento reklamační řád vychází ze Všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.svetbot.cz. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 13.1.2023.

 1. Postup pro provedení reklamace

  1. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete zde.

  2. Kupující má právo uplatnit reklamaci osobně na kterékoliv z provozoven prodávajícího (jejichž seznam naleznete zde) nebo zasláním na adresu: W&R obuv, třída Tomáše Bati 5658, Zlín, 76001. Reklamace na této adrese není možné předávat osobně, nenachází se zde sídlo, ani provozovna prodejce.

  3. Na uvedenou adresu lze zboží poslat buď zdarma přes Zásilkovnu (návod níže) nebo na vlastní náklady přes jakéhokoliv jiného dopravce.

  4. Kupující je povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a za jakých okolností se na zboží projevila, požadavek na způsob vyřízení reklamace a uvést číslo faktury – daňového dokladu s uvedením data jejího vystavení.

  Odeslání zdarma přes Zásilkovnu – kód 98 68 31 69:

  1. Vyplňte formulář pro reklamaci zboží

  2. Vyplněný formulář vložte do krabice s reklamovaným zbožím

  3. Zásilku zabalte a přineste na nejbližší podací místo sítě Zásilkovna - www.zasilkovna.cz/pobocky

  4. V Zásilkovně pouze nahlaste kód 98 68 31 69 a obsluha vytiskne štítek za Vás.

  5. Převezměte si potvrzení o odeslání zásilky a pečlivě jej uschovejte alespoň do doby, než bude balík doručen.

  6. V případě nejasností nebo jiných dotazů volejte na zákaznickou linku naší firmy 575 570 941 (Po-Pá 8-16h)

  Odeslání jiným způsobem (na Vaše náklady):

  1. Vyplňte formulář pro reklamaci zboží

  2. Vyplněný formulář vložte do krabice se zbožím

  3. Zásilku zabalte a odneste ke kterémukoliv dopravci

  4. Zásilku odešlete na adresu:W&R obuv, třída Tomáše Bati 5658, Zlín, 76001

  5. Převezměte si potvrzený podací lístek (Vaše potvrzení o odeslání zásilky)

  6. Podací lístek, prosíme, pečlivě uschovejte, alespoň do doby, než Vám bude potvrzeno doručení zásilky

  7. V případě nejasností nebo jiných dotazů volejte na zákaznickou linku naší firmy 575 570 941 (Po-Pá 8-16h)

  Pro reklamaci na prodejně s sebou prosím přineste:

  1. Předem vyplněný formulář pro reklamaci zboží

  2. Fakturu, kterou jste obdrželi v krabici se zbožím

  3. Zboží k reklamaci

 2. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech

  1. Společnost prodává obuv, kabelky, tašky, peněženky, další doplňky a příslušenství pro obuv. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech je uveden na webových stránkách společnosti na adrese www.svetbot.cz. (dále jen „e-shop“) a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

  2. Společnost dále informuje kupujícího, že návod k užívání a ošetřování obuvi a kabelek je k dispozici zde: www.svetbot.cz/udrzba.html a tabulku velikostí bot a obuvi je k dispozici zde: www.svetbot.cz/tabulka-velikosti-bot.html.

  3. V souvislosti s návodem na používání a ošetřování obuvi prodávající kupujícího informuje, že vlastností šité obuvi je omezená vodonepropustnost, proto tato obuv musí být používána především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Tuto obuv je kupující povinen důkladně impregnovat nebo krémovat a zvýšenou pozornost a pečlivost je povinen věnovat prošívanému okraji obuvi. Prodávající dále upozorňuje kupujícího, že také zimní šitá obuv je určena k nošení v suchém prostředí a kupující ji nesmí používat ve vlhkém ani mokrém prostředí, jinak může dojít k jejímu promáčení.

 3. Jakost při převzetí a odpovědnost prodávajícího za vadu zboží

  1. Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

  2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,

   4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

   6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

   7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

  3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce. 3.2.5., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

  4. 3.2.4. 3.2.7. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

  5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  6. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží.

  7. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující spotřebitel při dostatečné péči zjistit.

  8. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 3.6. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

  10. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  11. Při koupi použitého zboží je kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.

  12. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s návodem na užívání a ošetřování zboží, který je k dispozici zde: www.svetbot.cz/udrzba.html, nebo zanedbáním péče o zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v uživatelské příručce ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

  13. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí kupující podnikatel oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, je kupující povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu.

 4. Práva z vadného plnění spotřebitele

  1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v odst. 3.2., nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

  2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

  4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

  5. K odstranění zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

  6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 4.2. a 4.4.,

   2. se vada projeví opakovaně,

   3. je vada podstatným porušením smlouvy,

   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

  8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  10. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

  11. Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  12. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

  13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

   2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 5. Práva z vadného plnění podnikatele

  1. Kupující podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Kupující podnikatel je tedy oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu.

  2. Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  3. Kupující podnikatel má povinnost zboží dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od prodávajícího. V případě dalšího odeslání zboží má tuto povinnost po jeho předání dopravci na dohodnutém místě, a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

  4. Jestliže kupující podnikatel neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péč

  5. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu nebo faktuře – daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti prodávajícímu zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující nikoliv spotřebitel povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péč

 6. Reklamační řízení

  1. Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně na kterékoliv z provozoven prodávajícího (jejichž seznam naleznete zde) nebo zasláním na adresu: W&R obuv, třída Tomáše Bati 5658, Zlín, 76001. Reklamace na této adrese není možné předávat osobně, nenachází se zde sídlo, ani provozovna prodejce. Kupující je také oprávněn uplatnit e-mailem na adrese: eshop@svetbot.cz nebo telefonicky: +420 575 570 941.

  2. Vady je nutné prodávajícímu oznámit s uvedením čísla faktury – daňového dokladu a s uvedením data jejího vystavení. V oznámení vad je nutno uvést jaké zboží či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jaký okolností se na předmětu plnění projevily.

  3. Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí 30 denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  4. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, fakturou – daňovým dokladem, případně předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno prodávajícímu, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.

  5. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  6. Při uplatnění reklamace má kupující spotřebitel práva dle čl. 3.

  7. Pro vrácení zboží je kupující oprávněn použít formulář pro vrácení zboží dostupný zde: www.svetbot.cz/userfiles/dokumenty/vraceni.pdf a pro reklamaci zboží je kupující oprávněn použít formulář pro reklamaci zboží dostupný zde: www.svetbot.cz/userfiles/dokumenty/reklamace.pdf.

  8. Návod na vrácení je kupujícímu k dispozici zde: www.svetbot.cz/vraceni.html a na reklamaci zde: www.svetbot.cz/reklamacni-rad.html.

  9. Veškeré reklamované zboží doručované prodávajícímu je kupující povinen řádně zabalit nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu.

  10. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

  11. Prodávajíc se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

  12. Prodávající a kupující se dále dohodli na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:

   1. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),

   2. není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,

   3. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

   V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt.

  13. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  14. Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

  15. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 7. Závěrečná ujednání

  1. Tento Reklamační řád je platný od 13.1.2023 a je k dispozici zde: www.svetbot.cz/reklamacni-rad.html.

  2. Pro řešení práv kupujícího z vadného plnění je rozhodující znění Reklamačního řádu platné v době uzavření kupní smlouvy.

  3. Kupující v průběhu objednávky prokazatelně stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.

  4. V otázkách neupravených Reklamačním řádem se bude v daném případě postupovat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Tato vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Příloha: 

 

Předchozí verze reklamačního řádu:

Verze 1.0 (Platnost od 29.4.2014 do 12.1.2023)

+420 575 570 941

Po - Pá 8:00 - 16:00

« Zpět do obchodu

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené
X

nebo přihlásit pomocí
 • Hlavní výhody registrace:
 • - objednávka na pár kliknutí, díky uloženým údajům
 • - online přehled o stavu Vaší objednávky
 • - detaily všech předchozích objednávek

nebo rychlá registrace pomocí

Zapomenuté heslo

Pošleme Vám do e-mailu odkaz na změnu hesla.