Obchodní podmínky affiliate programu SvětBot.cz

Provozovatel:
Trading & Consulting s.r.o.
Smetanova 1162
389 01 Vodňany

IČ: 25223089
DIČ: CZ25223089

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20836.

Dále jen "SvětBot.cz"Kontaktní údaje
Telefon: 725 333 131
Email: affiliate@svetbot.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě několika hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů.

 

Trading & Consulting s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu na webové stránce www.svetbot.cz. SvětBot.cz zajišťuje také přístup do rozhraní AffilBox, na kterém je affiliate program provozován a jenž je dostupný na adrese http://affiliate.svetbot.cz (dále jen „Provizní systém“).

1. Partner
Partner je subjektem, který je přijat společností SvětBot.cz do Provizního systému a bude umísťovat na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které nabízí ve svém internetovém obchodu SvětBot.cz. (dále jen „Partner“)

2. Provizní systém
SvětBot.cz v rámci internetového obchodu na webové stránce www.svetbot.cz zajišťuje také přístup do affiliate programu na adrese http://affiliate.svetbot.cz/, které je provozován na software AffilBox (dále jen „Provizní systém“), který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které prodává SvětBot.cz. SvětBot.cz v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které SvětBot.cz prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

3. Podmínky vstupu do Provizního systému
Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře. Poté, co žadatel obdrží schválení do affiliate programu SvětBot.cz a poprvé se na základě těchto údajů přihlásí do aplikace, stává se Partnerem Provizního systému. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

4. Dovolený obsah webových stránek Partnera
4.1. Odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s pornografickým obsahem, nebo obsahem, který by mohl poškodit dobré jméno SvětBot.cz a jejích obchodních partnerů.
4.2. Odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají reálný obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam.
4.3. SvětBot.cz neručí za funkčnost webových adres na stránkách www.svetbot.cz a je oprávněn tyto adresy změnit.
4.4. SvětBot.cz může kdykoliv bez udání důvodu Partnerovi zastavit účast v Provizním systému. Již vzniklé nároky na Odměnu tím Partnerovi nezanikají a budou řádně vypořádány.
4.5. Partner nemá povoleno přebírat fotografie nebo jakékoliv texty z webových stránek www.svetbot.cz a to ani popisky produktů, které partner propaguje. Výjimkou je udělený písemnou souhlas SvětBot.cz. Porušení tohoto ustanovení je chápáno jako porušení autorského zákona a Partner bude za takovou činnost postižen. To neplatí pro informace, které jsou poskytnuté Partnerovi v tzv. XML feedu, jež přímo pro propagaci poskytuje provozovatel SvětBot.cz.
4.6. Je zakázáno optimalizovat Partnerovi stránky na ochrannou známku "SvětBot.cz", tedy i výrazy jako svetbot, svět bot, světbot, svět bot cz apod. Zároveň je zakázáno používat affiliate program na doménách, které obsahují "svetbot" nebo "svet-bot", případně slova svet a bot ve spojení s jinými slovy. Takové jednání se bere jako hrubé porušení smlouvy ve smyslu porušení ochranné známky a může vést k okamžitému ukončení smlouvy.


5. Odměna
5.1. SvětBot.cz se zavazuje platit Partnerovi odměnu (provizi), která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky SvětBot.cz a zde uskuteční nákup. Partnerovi přísluší v tomto případě dohodnutá odměna ve výši, dle rozdělení v tabulce v bodu 5.3. tohoto oddílu, z ceny nákupu bez DPH z každého realizovaného obchodu uživatele. Do ceny nákupu se nezapočítávají poplatky za poštovné, balné, prodloužení záruky a další obdobné doplňky a služby. Dále je od kupní ceny bez DPH odečtena hodnota poukazů, které uplatní nakupující na takový nákup. Výjimky nároku na odměnu jsou specifikovány v těchto obchodních podmínkách, zejména pak v bodech 5.9. a 5.10.
5.2. Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 30 dnů od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, kdy zákazník se SvětBot.cz uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 30 dnů v souladu s obchodními podmínkami SvětBot.cz vrátí. Zároveň nenáleží partnerovi odměna v případě, kdy ve lhůtě 30 dnů od posledního kliknutí z Partnerových stránek přijde na www.svetbot.cz ten samý zákazník od jiného Partnera affiliate programu. V takovém případě získává odměnu z nákupu pouze Partner, z jehož Partnerských stránek zákazník na www.svetbot.cz kliknul jako poslední.
5.3. Odměnu obdrží Partner podle níže uvedeného schématu. Přehled provizí může být rozšířen, v takovém případě bude Partner o rozšíření informován.

PROVIZE PRO PARTNERY:

Kategorie Obrat od Obrat do Výše provize
A 0 Kč 50 000 Kč 12 %
B 50 001 Kč a více 15 %


5.4. Systém odměn nerozlišuje, zda se jedná o výprodej, akční nabídku, slevu nebo aktuální kolekci. 
5.5. Finanční plnění podle těchto Smluvních podmínek budou splatná na základě vystavené faktury Partnerem, kterou provozovatel Affiliate programu SvětBot.cz schválí. Smlouvní strany se dohodli, že minimální výše výplaty činí 500 Kč. Partner však může navrhnout výplatu i při nižší částce. To však nemusí Provozovatel Affiliate programu přijmout.
5.6. Fakturovaná částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému.
5.7. Odměna bude považována za splacenou okamžikem odesláni odměny na bankovní účet Partnera dle vystavené faktury - daňového dokladu.
5.8. Pokud je Partner plátce DPH, bude jeho faktura s připočteným DPH v zákonem stanovené výši. Není-li Partner plátce DPH, fakturuje částku bez připočtení DPH.
5.9. Je výslovně zakázáno používat affiliate program ve spojení se slevovými kódy nebo jinými obdobnými kupony. Zejména pak používání affiliate programu na tzv. "kuponových webech" apod. Porušení tohoto bodu bude bráno jako zvláště závažné porušení podmínek affiliate programu SvětBot.cz a bude mít za následek zrušení všech nevyplacených odměn partnerovi a vyřazení partnera z affiliate programu SvětBot.cz bez náhrady. Tyto sankce může provozovatel programu libovolně zmírnit dle svého uvážení.
5.10. V případě, že je při nákupu použit zákazníkem slevový poukaz, má takový nákup speciální podmínky. Pokud je poukaz vydán za odběr novinek do e-mailu nebo za předchozí nákup přímo uživateli, náleží za takový nákup partnerovi odměna dle bodu 5.1. techto ocbhodních podmínek. Pokud je ale použit poukaz z nějaké přímé akviziční kampaně (rádio, tv, tištěné poukazy rozdávané partnery SvětBot.cz, popř. jiné poukazy rozdávané partnery nebo v rámci placených kampaní SvětBot.cz u jiných partnerů), bude provize za takový nákup zamítnuta a partnerovi na takovou provizi nevzniká nárok.

5.11. Portály typu "Cash-back" jsou povinny informace o nemožnosti použití slevových poukazů z cizích zdrojů ve spojení s provizí affiliate (z části vracené zákazníkovi) předat zákazníkovi v jasné a srozumitelné formě.
5.12. Výjimkou z dobů 5.9., 5.10. a 5.11. jsou poukazy, které jsou provozovatelem SvětBot.cz za takovým účelem speciálně vydány a tím i povoleny. 

 
6. Osobní údaje
6.1. Partner dává přihlášením do Provizního systému SvětBot.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení.
6.2. Osobní údaje SvětBot.cz nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí.
6.3. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému.
6.4. Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na affiliate@svetbot.cz


7. Ukončení smluvního vztahu
7.1. Každá ze stran je oprávněna vypovědět smluvní vztah bez udání důvodu. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně.
7.2. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Tyto smluvní podmínky upravují obchodní vztah mezi SvětBot.cz a Partnerem.
8.2. SvětBot.cz si vyhrazuje právo smluvní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí na internetových stránkách www.svetbot.cz/affiliate-program-svetbot-cz.xhtml nejméně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek.
8.3. Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro SvětBot.cz na emailovou adresu affiliate@svetbot.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému.
8.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními obchodního zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 642 a násl.
8.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany SvětBot.cz a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému. 
8.6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

Vodňany, dne 1.12.2016